leenafofonoff
28.03.2010 č 18.08
Leena Fofonoff:

ǩiâmpprei´ss

Tä’bbe Juuso, Hannele, mon, jeä´nn da e´čč  jie´lliim  ǩeâmpast.  Mij ǩiâmpp lij Kuõskkvuõnnâst.

šõŋŋ i´lleäm pukin pue´rmõs ko leäi porgg da kuâltti muõtt, leša ij tõt häi´tam-ma nu´t čuu´t…

ǩeâmpast mij pâi poorriim, juuǥǥiim kååf da čee da špealliim koort.  :) Leäi kuuitõǥ hää´sǩ jie´lled ǩeâmpast, ǥu mõõnni raaz leäi nu´t õõut ee´jj mââiårra!!

Åå´n leäm dååma da mâŋŋa jällõõččam sääu´nest da tiâtlõs juuǥǥam čee . :)

Kommeent
Šõõddi-a mâiʹd-ne miõʹlle? Koommend ääʹšš!
Komment (3)

Kategorii Täʹbbe-ba šõõõddi nääiʹt!

3 vasttõssâd “ǩiâmpprei´ss”

  1. Satu Satu ǩeʹrjjti:

    Iʹlleämmaž kuuitâǥ puõlâš, što tij leʹččid kâlmmjam, håʹt muđoi leäi hueʹnes šõŋŋ. Mäʹhtt tij mõõnid toʹben: motorǩeâlkain da ǩeâlkain avi čuõiǥeeʹl?
    Muʹst lij sami hääʹsǩ lookkâd tuu mainnsid, ko tõk lie säämas. Ton leäk mättjam juʹn ǩeeʹrjted miâlggâd puârast! Šiõǥǥ!

  2. Pauliina Pauliina ǩeʹrjjti:

    Mahtavan kuuloinen reissu!

Koommend ää’šš!