leenafofonoff
03.04.2010 č 9.58
Leena Fofonoff:

E´jjpei´vv

Lij nu´t mooččes pei´vv tä´bbe, nu´tmâna jåhtta še leäi! :)

Jåhtta mij piârrin jie´lliim Päännjääu´rest mää´rfid päš´ttmen. Mõõniim tok-a motorǩeâlkain. Ju´rddem što tä´bbe še vuõitečči jie´lled åuggan da tue´jjeed mâid-ne… =) Le´čči hää´sǩ raajjad muõttkällsaž!

Tä´bbe õõlǥsi siõmna vääljed še, leša tõt lij pâi hää´sǩ tue´jjeed! Te´l vuõitečči vueđđed siõmna , ǥu inna leäm ceerkvest to´ben liturgiast dnõ. Tõn maŋŋa puäđam dååma, vueđđam e´pet siõmna,leša pâi siõmna, ǥu âlgg kåccjed ääi´jeld da vuelǧǧed Če´vetjäu´rra  tok-a porokisoihin.  Vueđđam n. kue´htt koumm čiâss innceerkav da porokisojen kõõskâst?! Huh-huh…

Jiõm tieđ veâl mâid jee´res tue´jjääm e´jjpeivven… Jõs poorrči čhokladmâânnid?:P

Ai niin, ne´ljj pei´vv da mij vuelǧǧep Ruä´vnjargga!!!!!!!!!

Kommeent
Šõõddi-a mâiʹd-ne miõʹlle? Koommend ääʹšš!
Komment (1)

Kategorii Hääʹsǩ tueʹjjeed, Sevettist šâdd

õhtt vasttõs “E´jjpei´vv”

  1. Satu Satu ǩeʹrjjti:

    Jåhtta kâʹl leäi mooččâs peiʹvv, leâʹša täʹbbe aaʹlji leättad juʹn tueʹlää. Tuäivvap, što oummu kuuitâǥ puäʹtte puäʒʒvuejjmõʹšše!
    Mon âânam pieʼljid ceäkkad Čeʹvetjääuʹr joouk peäʹlest, ko tij mõõnveʹted Ruävnjaʹrǧǧe Nuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvid!

Koommend ää’šš!