leenafofonoff
03.06.2010 č 21.00
Leena Fofonoff:

Sapadere Canyon mä´tǩǩ

Na, jõs åån ǩeerjtečči siõmna tõõn Sapadere Canyon mää´tǩ pirr. Mij vue´lǧǧiim ääijeld, nu´t lååi ääij bussin. Seämma mää´tǩest mij kõ´lljiim moskeijast da pääiklaž piââr dååma. Moskeija leäi sami mooččas da vue´ppes mainsti mijjid mä´htt oummu põõzzõõđe ouddâl ko sij mânne mo´lidvâ´stted. Vue´ppes mainsti mijjid še što mähtt  oummu mo´lidvâ´stte: mâid sij särnne da tue´jje. Moskeija šeeljast le´jje jiânnai appelsinmuõrid da Veikko noorri mijjid appelsiinid. Tõk appelsiin lejje njää´ljes!!:p Toben  piââr dååma mij tobdstõõđiim sij silkkitehtaseen da toben vuõiti vuästted šaarfid yms.

Kanjoni leäi sami pue´rr! Vuõššan mij väʒʒiim moostast da ǩiõččiim tõid maisemid da tõn maŋŋa mij poorriim poorrâmpääiǩest. Ah, toben pâi leäi nu´t mooččad. Da  tiâtlõs reiss leäi sami puerr da juõǩǩkast leäi hää´sǩ!

Kuva on hannelen ottama.

Kommeent
Šõõddi-a mâiʹd-ne miõʹlle? Koommend ääʹšš!
Komment (1)

Kategorii Hääʹsǩ tueʹjjeed

õhtt vasttõs “Sapadere Canyon mä´tǩǩ”

  1. Satu Satu ǩeʹrjjti:

    Sami šiõǥǥ! Leäk ǩeeʹrjtam säämas tij reeis pirr!

Koommend ää’šš!